Kategori: Aktiviteter Årsmöte

Årsmöte


21 feb, 2017

SVARK:s årsmöte 2017

Förslag till dagordning.

§1 Mötets öppnande
§2 Val av ordförande för mötet
§3 Val av sekreterare för mötet
§4 Val av justeringsmän tillika rösträknare
§5 Rösträknare enl pkt 4 upprättar och tillkännager röstlängd över närvaro- och fullmaktsröster för mötet
§6 Frågan om mötet är stadgeenligt utlyst
§7 Frågan om dagordningens godkännande
§8 Framläggande av verksamhets- resp kassaberättelse
§9 Framläggande av revisionsberättelse
§10 Frågan om styrelsens ansvarsfrihet
§11 Val av styrelse
§12 Val av revisorer samt revisorsuppleanter
§13 Val av valberedning (tre personer, varav en sammankallande) samt val av två valberedningssuppleanter
§14 Framläggande av budget samt fastställande av medlemsavgift för år 2016 och senaste betalningsdag
§15 Behandling av styrelseförslag.
§16 Behandling av motioner
§17 Övriga frågor
§18 Mötet avslutas

SVARK
Axamo 12
Jönköping, 55594
Sverige

Visa hela kalendern