Årsmöte 15/2

Du kallas till SVARK:s årsmöte tisdagen den 15 februari kl 19.00.

Årsmötet kommer förhoppningsvis kunna ske på plats i Axamo. Är inte det möjligt kommer det att hållas via Teams.

Årsmöteshandlingar och eventuell Teamslänk kommer att mailas några dagar innan årsmötet.

Dagordning för mötet enligt nedan.

På årsmötet får endast sådana ärenden behandlas som medtagits i kallelsen till mötet.

Välkommen!

SM7NDX, Jan

Förslag till dagordning.

§1                        Mötets öppnande

§2                        Val av ordförande för mötet

§3                        Val av sekreterare för mötet

§4                        Val av justeringsmän tillika rösträknare

§5                        Rösträknare enl pkt 4 upprättar och tillkännager röstlängd över närvaro- och fullmaktsröster för mötet

§6                        Frågan om mötet är stadgeenligt utlyst

§7                        Frågan om dagordningens godkännande

§8                        Framläggande av verksamhets- resp kassaberättelse

§9                        Framläggande av revisionsberättelse

§10                      Frågan om styrelsens ansvarsfrihet

§11                      Val av styrelse

§12                      Val av revisorer samt revisorsuppleanter

§13                      Val av valberedning (tre personer, varav en sammankallande) samt val av två valberedningssuppleanter

§14                      Framläggande av budget samt fastställande av medlemsavgift för år 2023 och senaste betalningsdag

§15                      Behandling av styrelseförslag

§16                      Behandling av motioner

§17                      Övriga frågor

§18                      Mötet avslutas